Általános értékesítési és szállítási feltételeink
Ne használja a katalógusban szereplő készülékeket ivóvíz előállítására, amennyiben a felhasznált vagy kiinduló víz nem ivóvíz minőségű! Tilos ezen kívül a készülékek használata mikrobiológiai szempontból bizonytalan vagy olyan ismeretlen minőség esetén, melyet nem kezeltek megfelelő csírátlanítással a készülékek előtt vagy után! Forduljon a helyi vízművekhez a víz minőségére vonatkozó kérdéseivel! A helyi előírásokat tartsa szem előtt a berendezések kiválasztásánál. Jelen termékismertetőben hivatkozott információk és ajánlások általunk megbízhatónak tartott adatokon alapulnak. Ezeket jóhiszeműen tesszük közzé. Ugyanakkor nem támaszthatóak ezekre alapozva garanciális vagy a teljesítményt garantáló követelések, mivel a berendezések, termékek használatának körülményeit és az alkalmazás módját nem áll módunkban ellenőrizni. Ezért minden hivatkozott adatot csupán irányadó jellegűnek lehet tekinteni. Jelen katalógusban szereplő műszaki adatok és beépítési méretek tájékoztató jellegűek. A folyamatos korszerűsítések következtében a műszaki adatok változásának jogát fenntartjuk. Vevőink továbbra is kötelesek az adott terméknek a felhasználási célra való alkalmasságát ellenőrizni. Továbbá kötelesek bővebb felvilágosítást kérni a konkrét felhasználási célt szem előtt tartva – a termék jellegéből ill. gyártási és tárolási feltételeiből eredő toleranciák alapján – a pontos felhasználási határértékekre és az alkalmazásban szerzett tapasztalatokra vonatkozóan.

1. Jelen feltételek érvényessége, ajánlatok
Ezek az általános értékesítési és szállítási feltételek érvényesek, amennyiben szerződő felek írásban nem állapodtak meg, ezektől eltérő feltételekben, vagy fogyasztói ügyletek esetén a fogyasztóvédelemről szóló törvény más értelmű, kötelező szabályozásokat nem tartalmaz. Az áruszállításokra vonatkozó alábbi rendelkezések értelemszerűen érvényesek a nyújtott szolgáltatásokra is, különösen a szerelési munkákra. A vevő jelen feltételeknek ellentmondó beszerzési feltételei a TENER AQUA KFT.-re nézve nem kötelezőek, még akkor sem, ha azok a megrendelés alapját képezik és a TENER AQUA KFT. azok tartalmának kifejezetten nem mondott ellent. A szerződésmódosítások és kiegészítések érvényességéhez azok írásbeli visszaigazolása szükséges. Esetleges nyomdai hibák, nyilvánvaló tévedések, írás és számítási hibák nem kötelezik a TENER AQUA KFT.-t. Ez vonatkozik különösen az ajánlatban felsorolt teljesítésekben felmerült hibákra. Az ajánlatok alapvetően kötelezettség nélküliek és csak akkor bírnak kötelező erővel, ha arra utalás történik. Amennyiben az ajánlatban kifejezetten nem utaltunk másra, az ajánlat ránk nézve a kiadásától számított 30 napig bír kötelező erővel.

2. Szállítási kötelezettség terjedelme
A TENER AQUA KFT. szállítási kötelezettségének terjedelmére vonatkozóan kizárólag az írásos ajánlatban foglalt teljesítések ill. a megrendelés-visszaigazolások mérvadóak. Az ajánlathoz tartozó olyan írásos anyagok, mint rajzok, ábrák, súly- és egyéb méretadatok, stb. csak megközelítően mérvadóak, amennyiben azok kötelező erejére a TENER AQUA KFT. kifejezetten nem utalt. A változtatások jogát fenntartjuk. Ez vonatkozik különösen a vevő rendelkezésére bocsátott szabályozástechnikai rajzokban foglalt adatokra. A TENER AQUA KFT. által a vízminőségre vagy a víz egyéb, az adásvétel tárgyával elérni kívánt, tulajdonságaira vonatkozóan végzett számítások a TENER AQUA KFT. által rendelkezésre bocsátott vízanalízis-értékek alapján kerülnek végrehajtásra. A számítások alapvetően kötelezettség nélküliek. A megadott értékek a vízanalízis-értékek, leadott mennyiségek és térfogatáram-teljesítmények, stb. esetén változhatnak.

3. Árak és fizetési feltételek
Amennyiben a jogszabályi alapok az importügylet során beszedett behozatali illetékekre (pl. vámokra) nézve a megrendelés és a szállítás ideje között megváltoznak, a TENER AQUA KFT.-nek jogában áll, hogy az árakat ezekhez megfelelően hozzáigazítsa. Minden ár ténylegesen forintban értendő. Amennyiben kifejezetten más értelmű megállapodás nem születik, az árak ab raktár vagy ab gyár (EX WORKS) értendőek. Az árak nem tartalmazzák a szállítás vagy csomagolás költségeit. Az általános forgalmi adó mindig külön kerül feltüntetésre. Annak fenntartásával, hogy más értelmű megállapodás jön létre a TENER AQUA KFT. által nyújtandó fizetési feltételekről, a fizetések alábbiak szerint esedékesek: Rendelési összeg 1/3-a + ÁFA megrendelés-visszaigazolás kézhezvételével, rendelési összeg 1/3-a ÁFA szállítási készre jelentéssel és a fennmaradó összeg + ÁFA számla kézhezvételével. Minden fizetés a számla keltét követő 8 napon belül – levonás nélkül – esedékes. Részteljesítések elszámolása megengedett. Amennyiben a vevő a TENER AQUA KFT. -vel szemben fizetési késedelembe esik vagy a TENER AQUA KFT.- arról értesül, hogy csődeljárás, bírósági vagy peren kívüli csődön kívüli kényszeregyezség fenyeget, végrehajtási eljárás van folyamatban ill. váltóóvatolás, keresetek, stb. révén a vevő vagyoni helyzetének bizonytalansága áll fenn, a vételár azonnal esedékes, még akkor is, ha más fizetési feltételekben állapodtak meg a felek. Az azonnali határidő-felfüggesztés más fizetési rendelkezések megsértésekor is felmerül. Egy adott számlát érintő fizetési késedelem esetén a TENER AQUA KFT.- nek jogában áll, hogy valamennyi egyéb – még nem esedékes – számlát azonnali hatállyal esedékessé nyilvánítson, valamint minden – addig történt – teljesítést elszámoljon. Ugyanez érvényes a vevő részéről történő átvételi késedelem esetén is. A jogszabályokon túlmenően a vevő abban az esetben mindig tekintendő, hogy átvételi késedelembe esett, ha a kikötött teljesítéseket – írásbeli felszólítás nem veszi át. A vevő általi tényleges átvételig a TENER AQUA KFT. -nek jogában áll, hogy többletköltségeket (pl raktározási költségeket, áremeléseket, stb.) számlázzon ki még meg nem történt teljesítésig. Fizetési késedelem esetére a TENER AQUA KFT.- nek jogában áll, hogy a folyó megrendeléseken végzett további munkálatokat a részarányos fizetésektől függővé tegye. A megállapodás szerinti fizetési határidők túllépése esetén a TENER AQUA KFT.-nek jogában áll, hogy az Európai Központi Bank (EZB) alapkamatát 8 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatot számítson fel. Fizetéseket csak közvetlenül a TENER AQUA KFT. -nek ill. a TENER AQUA KFT.- által megadott fizetőhelynek vagy a TENER AQUA KFT.- által írásban meghatalmazott személynek lehet teljesíteni. A vevőnek áll jogában, hogy fizetéseket tartson vissza garanciális igények vagy a vevő által el nem ismert ellenigények miatt, vagy ezekkel együtt a fizetéseket felszámítsa. Amennyiben ajánlatot kérnek javítási munkálatokra vagy szakvélemény készítésére – és ezért a javítási költségek megállapítása az adott darab szétszedése és az egyes alkatrészek vizsgálata szükséges –, a TENER AQUA KFT.- számára meg kell téríteni az ezáltal felmerülő költségeket, beleértve az esetleges szétszerelési költségeket, valamint személyzetünk kiküldetési költségeit, még akkor is, ha nem kerül sor megrendelésre.

4. Szállítási határidő
A megállapodás szerinti fizetési határidő az ellenjegyzett megrendelés-visszaigazolás vagy a megállapodás szerinti előleg beérkezése után veszi kezdetét. A szállítási határidő kezdetének további feltétele ezenkívül, hogy valamennyi – a TENER AQUA KFT.- számára szükségesnek tűnő – műszaki részlet került. A TENER AQUA KFT.–nek jogában áll, hogy rész- vagy előszállításokat hajtson végre és ennek megfelelően számlát állítson ki. Ez különösen abban az esetben áll fenn, ha a vevő a teljesítést a megfelelő határidőn belül nem hívja le, vagy a megrendelői oldalon teljesítendő előteljesítésekkel – mint pl. finanszírozás tisztázása, engedélyek, tervek és hasonlók beszerzése – késedelemben van. a vevő a fizetéssel vagy egyéb kötelezettségekkel (időben történő előteljesítések, stb.) késedelmeskedik, a TENER AQUA KFT.–nek jogában áll, hogy a késedelem időtartamára a saját teljesítését megszakítsa vagy méltányos póthatáridő kitűzése mellett a szerződéstől elálljon. A megszakítás időtartamát a meg állapodás szerinti határidőkhöz hozzá kell számítani. A TENER AQUA KFT.-nek a nem teljesítésből eredő kár meg
térítésére vonatkozó igénye minden esetben változatlanul fennáll. A szállítási határidő betartására nézve az az időpont mérvadó, amikor a szállítás tárgya az üzemet elhagyja vagy a vevővel közölték, hogy az szállításra kész. Amennyiben a vevő a szerződés szerint rendelkezésre bocsátott árut a szerződésben megállapodott helyen vagy a szintén a szerződésben megállapodott időpontban nem veszi át, a TENER AQUA KFT.- vagy kérheti a teljesítést vagy átvételi határidő kitűzése mellett elállhat a szerződéstől, miközben valamennyi – ennek során keletkezett – költséget a vevő visel. A TENER AQUA KFT.- szállítási határideje előre nem látott események bekövetkezésekor méltányos határidővel hosszabbodik meg, arra való tekintet nélkül, hogy az esemény érinti-e a TENER AQUA KFT.-t, annak szállító üzemét vagy valamely alvállalkozót. Különösen szóba jöhetnek üzemzavarok, sztrájkok, kizárások, selejtes áru gyártása, fontos nyers- és szerkezeti anyagok beszállítási késedelme. A vis major nevezett esetei nem jogosítják fel a vevőt, hogy a késedelmes szállítás miatt a szerződéstől elálljon vagy a TENER AQUA KFT.-vel szemben kártérítési igénnyel lépjen fel.

5. Kockázat átszállása
Fel- vagy összeszerelés nélküli szállítás esetén a kockázat a vevőre száll át, ha a küldemény a meg adott kiadási helyen (üzem, gyártelep, raktár, stb.) a megállapodás szerinti időpontban rendelkezésre bocsátásra kerül (EX WORKS). Az elszállításra a TENER AQUA KFT.- legjobb belátása szerint kerül sor. Fel- és összeszereléssel együtt történő szállítás esetén a kockázat a saját üzemben történő átvétel napján ill. próbaüzemben történt megállapodás esetén a kifogástalan próbaüzemet követően száll át a vevőre. Ennek feltétele, hogy a próbaüzem ill. az átvétel a saját üzemben az üzemkész fel- és beszerelést követően azonnal megtörténik. Amennyiben A megrendelő nem fogadja el a saját üzemben történő próbaüzemre vagy átvételre vonatkozó ajánlatot, az ajánlatot követő 7 nap elteltével a veszély a vevőre száll át. Amennyiben késedelmeskedik a kiszállítás, kézbesítés, vagy a fel- vagy összeszerelés kezdete vagy végrehajtása a vevő kérésére, vagy olyan okokból, melyekért ő felel, a kockázat a vevőre száll át. Ilyen esetekben megfelelő biztosítási fedezet nyújtása kizárólagosan a vevő írásbeli kérésére és költségére történik. A kockázat EX WORKS alapján akkor is a vevőre száll át, ha bérmentesített szállításban állapodtak meg a felek.

6. Garancia
A TENER AQUA KFT. garanciát vállal azért, hogy a szállított termékek a kárveszély átszállásának időpontjában mentesek az olyan anyag- és gyártási hibáktól, melyek a termékek értékét vagy alkalmasságát jelentékenyen csökkentik, valamint, hogy az esetlegesen kifejezetten garantált tulajdonságokkal rendelkeznek. A garancia feltétele az előírásszerű használat, az elvégzett munkák rendszeres ellenőrzése, valamint a megadott üzemi feltételek betartása. A garancia és a szavatosság hatályukat vesztik, ha a berendezést nem az előírásoknak ill. a kezelési utasításnak megfelelően üzemeltetik. A vevő köteles a hozzá beérkezett szállítmányokat ill. a számára nyújtott (vállalkozási szerződés) ellenőrizni. A látható hibákat azonnali hatállyal, míg a rejtett hibákat méltányos határidőn belül – de legkésőbb 10 nappal azok felfedezését követően – írásban közölni kell. Továbbá lehetőséget kell biztosítani a TENER AQUA KFT. számára, hogy a reklamációt megvizsgálhassa. Időjárási hatások, szakszerűtlen kezelés vagy tárolás miatti károkért a TENER AQUA KFT. nem felel. A szállítás tárgyának minden olyan hiányossága esetén, mely bizonyíthatóan a TENER AQUA KFT. -nek tudható be, a TENER AQUA KFT. -nek jogában áll, hogy választása szerint a hibás terméket egy azonos jellegű, kifogástalan termékre – méltányos határidőn belül – kicserélje vagy más formában végezzen utólagos javítást. A kicserélt vagy utólagosan javított termékekre vagy alkatrészekre vonatkozóan a garanciális határidő nem kezdődik újra. Minden további garanciális igény – különösen a közvetlen vagy közvetett károkra vonatkozó kártérítési igények, harmadik személynek okozott vagy következményes károkra nézve is, melyek más tárgyakban keletkeztek ill. a keresetkiesésre vonatkozóan – kizártak. A garanciális kötelezettség csak az eredeti vevővel szemben áll fenn, a szállítástól számított 6 hónapos időtartamig, függetlenül a hiba jellegétől, kivéve, ha más – ezen túlmenő – termékspecifikus garancia kerül alkalmazásra.

7. Felelősség
A vevő kötelezi magát, hogy a neki átadott használati ill. kezelési utasításokat pontosan betartja ill. azokat betartatja, a figyelmeztető információkat figyelembe veszi és az adásvétel tárgyát kizárólag rendeltetésszerűen használja. Viszonteladás esetén köteles az iparszerűen tevékenykedő viszonteladó ezeket a kötelezettségeket az ő vevőjére is átruházni. Ezenkívül kifejezetten tilos részéről az adásvétel tárgyára vonatkozóan az írásban vállalt terméktulajdonságokon kívül olyan további tulajdonságokat, alkalmazási lehetőségeket és hasonlókat garantálnia, amelyek az 1993. évi X. termékfelelősségi törvény értelmében a TENER AQUA KFT. felelősségét idézhetnék elő. Kártérítési igények kizártak, amennyiben a kárt nem szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény okozta. Fenti felelősségi korlátozások ugyanilyen mértékben érvényesek a TENER AQUA KFT. -nek a teljesítésben vagy beszerzésben segédkező partnereire nézve is. A TENER AQUA KFT. a neki a teljesítésben vagy beszerzésben segítséget nyújtó partnerek szóbeli – különösen műszaki jellegű – kijelentéseiért csak akkor felel, ha azokat kifejezetten írásban megerősítették. A termékfelelősségi törvényből eredő dologi károk megtérítési kötelezettsége, valamint azok a termékfelelősségi igények, melyek más rendelkezésekből eredhetnek, kizártak, amennyiben a törvény ezt megengedi. A felelősség ezen kizárása (korlátozása) különösen érvényes azokra a felelősségekre is, melyek késedelemből, a teljesítés ellehetetlenüléséből, hiba miatti következményes károkból, üzemzavar miatti károkból, közvetett károk megtérítéséből és elmaradt nyereségből adódnak. Valamennyi – a TENER AQUA KFT. -vel, gyártóval, annak a teljesítésben segédkező partnereivel szembeni – kártérítési igény a káresemény bekövetkezését követő 6 hónappal elévülnek.

8. A tulajdonjog fenntartása
A leszállított áru minden, a TENER AQUA KFT. -t megillető, követelés teljes körű kifizetéséig a TENER AQUA KFT. kizárólagos és korlátlan tulajdona marad. Amennyiben ez a tulajdonjog fenntartás harmadik félnek történő tovább-eladás vagy épületekbe történő beépítés folytán megszűnne, a vevő ill. megrendelő a megrendeléssel a TENER AQUA KFT. -re engedményez minden – ebből a tovább eladásból vagy a beépítésből harmadik féllel szemben keletkező követelést. Tilos azoknak a tárgyaknak az elzálogosítása vagy biztosítékként történő (tulajdonjogi) átruházása, melyekre még vonatkozik a tulajdonjog fenntartása. A vevő köteles harmadik fél hozzáférését (mint pl. lefoglalás) azonnali hatállyal közölni. A tulajdonjog fenntartásának a TENER AQUA KFT. általi érvényesítése nem vonja maga után a szerződéstől történő elállást, amennyiben más értelmű nyilatkozat tételére nem került sor. A vevő köteles minden intézkedést tűrni, mely a TENER AQUA KFT. számára a tulajdon érvényesítéséhez ajánlatosnak tűnik, különösen a hozzáférést a vevő ingatlanaihoz és építményeihez.

9. Mérvadó jog és illetékes bíróság
A teljesítés helye a TENER AQUA KFT. székhelye, amennyiben felek nem állapodnak meg másként. Jelen szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Illetékes bíróság kizárólag a mindenkori tárgyi illetékességű bíróság vagy a TENER AQUA KFT. telephelye szerint illetékes bíróság.

10. Általános feltételek
Külföldi ügyletekre és szerviz-szerződésekre további értékesítési és szállítási feltételek érvényesek. A vevővel fennálló üzleti viszony keretei között a személyes vonatkozású adatok összegyűjtése és feldolgozása elkerülhetetlen. A vevő ezennel ehhez hozzájárulását adja és egyetért azzal, hogy a TENER AQUA KFT. a társaságon belüli adatfeldolgozás során (pl. a szállító üzemekkel történő kapcsolattartás során) külföldre és/vagy harmadik fél részére történő adatátvitelt is végezhet.

11. A szerződés kötelező ereje
Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, az a többi rendelkezés hatályát nem érinti. Ilyen esetben szerződő felek kötelezik magukat, hogy az érvénytelen rendelkezést olyan megengedhető rendelkezéssel pótolják, mely gazdasági tartalmát illetően az eredeti rendelkezéshez a legközelebb áll. Rendelkezési hézag fennállása esetén szerződő felek kötelezik magukat, hogy azt – jelen szerződés alapvető szándékainak figyelembevétele mellett – a tárgynak megfelelően kitöltik.

TENER AQUA Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2351 Alsónémedi Kistói u. 24.
Adószám: 14175943-2-13 Cégjegyzékszám: 01-09-892314 E-mail: info@vizlagyitoszerviz.hu
Számlaszám:11720001-20220279-00000000 Fax: 0629/338613 Tel:30/6264067,30/6263575